مدیریت منابع سازمانی

پیشنهاد ثبت روز ۲۵ فرودین به عنوان روز ملی منابع انسانی در سال ۱۳۹۷ به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور ارائه و تصویب شد. فولاد مبارکه به عنوان یک شرکت پیشرو در کشور و منطقه، رشد و توسعه خود را در گروه منابع انسانی توانمند شرکت می داند و با یک فرهنگ سازمانی قوی در سال تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها در راستای ایرانی سربلند گام های محکم تری بر میدارد.

به گزارش ایراسین به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، گفت و گو با بهزاد کمال پور مدیر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل شرکت فولاد مبارکه به مناسبت این روز را در ادامه می خوانید.

در مورد جایگاه منابع انسانی در شرکت فولاد مبارکه توضیحاتی بفرمایید.

منابع انسانی ازجمله مهمترین سرمایههای هر سازمانی محسوب شده و درنتیجه توجه ویژه به مدیریت این سرمایه ارزشمند باهدف رشد و بالندگی آن، اهمیتی دوچندان یافته است. همچنین فرایند مدیریت منابع انسانی در سالهای اخیر توسعه زیادی یافته و تغییرات آن بسیار شگرف بوده است. با توجه به اهمیت منابع انسانی و با نظر اساتید بزرگ این عرصه در کشور روز ۲۵ فروردین بهعنوان روز ملی منابع انسانی نامگذاری شده است. موفقیت شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز بهعنوان سازمانی جهان تراز با ابعاد و حجمِ گسترده فعالیتها درگرو فعالیت اثربخش اجزا و بهرهوری منابع مختلف آن به دست توانمند منابع انسانی ارزشمند آن است.

معاونت نیروی انسانی و سازماندهی شرکت فولاد مبارکه در راستای تکریم منابع انسانی شرکت چه مأموریتی برای خود ترسیم نموده است؟

مأموریت معاونت نیروی انسانی و سازماندهی شرکت فولاد مبارکه، بهعنوان متولی فرایند مدیریت و توسعه سرمایههای انسانی شرکت سازماندهی، تأمین، توانمندسازی و ارتقای بهرهوری سرمایههای انسانی در راستای تحقق اهداف شرکت را به عهده دارد به همین منظور اهداف این معاونت، در همکاری با سایر واحدهای تولیدی و عملیاتی شرکت، در این چارچوب تعریف میگردد. بدین منظور واحدهای مختلف این معاونت شامل سازماندهی و طبقهبندی مشاغل، امور اداری، بهداشت حرفهای، ایمنی و محیطزیست، آموزش و توسعه منابع انسانی، خدمات عمومی و امور رفاهی و مدیریت شهری و زیباسازی محیط تلاش میکنند، در کنار واحدهای دیگر، در تمامی مراحل زندگی کاری، از جذب تا پس از بازنشستگی، در کنار کارکنان شرکت بوده و به برقراری بهترین شرایط ممکن برای آنها کمک نمایند.

در مورد مدیریت فرهنگسازمانی شرکت فولاد مبارکه بهعنوان سیستمی از معناها و مفاهیم مشترک میان اعضای یک سازمان، که آن را از سازمانهای دیگر متمایز میکند توضیحاتی بفرمایید؟

یکی از رسالتهای واحدهای منابع انسانی در شرکتها که موردتوجه این معاونت در شرکت فولاد مبارکه نیز بوده، مقوله فرهنگسازمانی است. این مقوله مفهومی چندوجهی است و برای مدیریت آن در سازمان ناگزیر باید سازوکار مناسبی پیشبینی گردد؛ چراکه فرهنگسازمانی موجب تمایز رقابتی برای سازمان میشود.در شرکت فولاد مبارکه سازوکار مناسب تحت عنوان مدیریت اخلاق، ارزشها و فرهنگسازمانی (EVC) با فعالیتهای مختلفی در راستای ارتقای فرهنگ سازمان و جاریسازی رفتارهای مناسب در شرکت با محوریت این معاونت بهصورت مستمر در حال انجام است.

در مورد فعالیتهای مدیریت سازماندهی و طبقهبندی مشاغل این معاونت توضیح بفرمایید.

ازجمله فعالیتهای اصلی این واحد سازماندهی فعالیتها و منابع انسانی گرداننده این کارها است. این کار شامل گروهبندی فعالیتهای ضروری برای دستیابی به اهداف، تخصیص هر گروه از فعالیتها به یک مدیر به همراه ارائه قدرت و اختیار لازم برای نظارت بر آن و تأمین هماهنگی عمودی و افقی در سازمان است. هماهنگی عمودی در تدوین ساختار سازمانی و هماهنگی افقی از طریق تدوین فرایندهای سازمانی و گردش کارها به دست میآید. ساختار سازمانی مشخص میکند که وظایف شغلی چطور تقسیمشده، گروهبندی گردیده، هماهنگ میشوند، از کجا شروعشده، و درنهایت به کجا ختم میگردد. همچنین متولی انجام هر فعالیت، ورودیها و خروجیهای آن نیز در اینجا مشخص میشوند. همچنین تعیین صلاحیتهای موردنیاز واحدها و افراد برای انجام فعالیتهای ذکرشده نیز بر عهده این واحد است.

ارزیابی و نظرسنجی در خصوص بخش عمدهای از نتایج مختلف در حوزه کارکنان نیز از وظایف واحد سازماندهی و طبقهبندی مشاغل است. این نتایج به دو شکل عمده عملکردی و برداشتی طبقهبندی میشوند. از مهمترین نتایج عملکردی سازمان در حوزه منابع انسانی بهرهوری منابع انسانی با توجه به شاخصههای کمی و کیفی تولید و هزینه سرمایههای انسانی را شامل میشود. در حوزه نتایج برداشتی نیز رضایت و اشتیاق شغلی کارکنان و همچنین رضایت کارکنان از خدمات ارائهشده توسط واحدهای مختلف منابع انسانی به آنها، وضعیت فرهنگ سازمان و اثربخشی ارتباطات سازمانی است. نتایج ارزیابی شاخصهای ذکرشده جهت برنامهریزی و بهبود مستمر فعالیتهای منابع انسانی بهصورت مستمر مورداستفاده قرار میگیرد.

این واحد همچنین مسئولیت اصلی را در طراحی و هماهنگی فعالیتهای این معاونت باهدف بهبود مستمر وضعیت زندگی کاری و خانوادگی کارکنان بر عهده دارد و  تلاشهای مختلفی را در حوزههای مختلف نظامهای پرداخت حقوق، پاداش و مزایای کارکنان انجام میدهد. این مأموریت با توجه به اینکه موضوع معیشت و ارتقای کیفیت زندگی کارکنان و خانواده آنها همواره موردتوجه مدیرعامل محترم شرکت بوده، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در پایان در مورد نقش منابع انسانی در موفقیت شرکت بزرگی چون فولاد مبارکه اگر سخنی دارید بفرمایید.

درمجموع میتوان گفت که موفقیت یک سازمان موفقیتی جمعی است و بدون تلاش مجدانه، مستمر و همهجانبه منابع انسانی آن بهعنوان ارزشمندترین سرمایههای آن، دستیابی به این موفقیت امکانپذیر نیست.

لذا من و همه همکاران، در کنار فعالیتهای ذکرشده، گرامیداشت روز ملی منابع انسانی را که در اصل متعلق به همه کارکنان عزیز شرکت است از وظایف خود دانسته و این روز را در آغازین روزهای سال جدید کاری به آنها تبریک عرض مینمایم و برای همه همکاران و خانوادههای محترم آنها آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 5 =