فناوری

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات فولاد مبارکه گفت: ماموریت این واحد ارائۀ خدمات فناوری اطلاعات با شاخصه‌های امنیت، چابکی و مطلوبیت است.

به گزارش ایراسین به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه، در دهههای اخیر، ارزش و اهمیت سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش تعیینکننده و فراگیر در کسبوکارهای سازمانی داشته است و  شرکت فولاد مبارکه نیز با بهرهگیری از این سیستم سعی در پیشبرد اهداف خود دارد.

بابک سپاهی، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات فولاد مبارکه اصفهان در گفتگو با رادیو فولاد با بیان مطلب فوق به سؤالات مجری این برنامه چنین پاسخ داد:

لطفا قدری در خصوص شاکله و وظایف مجموعۀ تحت مدیریت خود توضیح دهید.

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات فولاد مبارکه از چهار زیرمجموعۀ مرکز داده و سختافزار، شبکه و ارتباطات، نرمافزارهای سیستمی و پیشخوان خدمات فناوری اطلاعات تشکیل شده است.

مرکز داده و سختافزار: مدیریت منابع پردازشی (Server) و ذخیرهسازی (storage) جهت میزبانی سرویسهای IT، نگهداری و تعمیرات کلیۀ تجهیزات سختافزاری مستقر در مرکز داده و نقاط توزیع شبکۀ دادهای، مدیریت ظرفیت، تأمین و تخصیص تجهیزات رایانهای شامل کِیس، مانیتور و چاپگر و... و مدیریت سیستمهای ثبت ورود و خروج و کنترل تردد از عمده وظایف این واحد است.

نرمافزارهای سیستمی:پشتیبانی، نگهداری، بهبود و توسعۀ کلیۀ نرمافزارهای پایۀ سیستمی اعم از سیستمهای عامل (OS)، پایگاههای دادهای (DB) و میانافزارها (Middleware) که شامل طیف گستردهای از تکنولوژیها میشود و اهمیت و حساسیت ویژهای در ارائۀ برنامههای کاربردی جهت پشتیبانی از کلیۀ فرایندهای سازمانی دارد از عمده وظایف این واحد است.

واحد شبکه و ارتباطات:مدیریت، حفظ آمادهبهکاری و توسعۀ کلیۀ شبکههای IT شرکت فولاد مبارکه و دفاتر  و  ارتباطات با دیگر شرکتهای گروه و برخی ذینفعان شامل شبکههای فیبر نوری، کابل و بیسیم در لایههای Active و Passive و همچنین ارائۀ سرویسهای پایۀ شبکه نظیر کنترل دامنه، آنتیویروس، پست الکترونیکی، پیامک، مدیریت پهنای باند و ارائه سرویس اینترنت و همچنین مدیریت امنیت اطلاعات شبکههای دادهای از عمده وظایف این واحد است.

پیشخوان خدمات فناوری اطلاعات:این واحد در واقع لبۀ ارتباطی کاربران سازمان با واحد فناوری اطلاعات شرکت است. وظیفۀ این واحد ارائۀ خدمات مرتبط با حوزۀ فناوری اطلاعات در خصوص پیگیری، رفع مشکلات و راهنمایی سطح اول کاربران درخصوص سیستمعامل ویندوز، ارتباطات شبکه و اینترنت، ایمیل سازمانی، ایجاد نام کاربری جهت دسترسی به سرویسها، ارتباطات راه  دور   و   ارتباطات ویدئوکنفرانس بهصورت شبانهروزی است.

همچنین فعالیتهای مرتبط با نگهداری سیستمهای اتوماسیون تغذیه، دستگاههای کارتزنی و سیستمهای مرتبط با تجهیزات پرتابل، هندهلدها و لپتاپهای سازمانی هم توسط این واحد انجام میشود.

چه اقدامات جدیدی در طول چند ماه گذشته برای بهبود خدمات مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شده است؟

مأموریت اصلی مدیریت سیستمها و فناوری اطلاعات ارائۀ خدمات فناوری اطلاعات با شاخصههای امنیت، چابکی و مطلوبیت است. عمدۀ فعالیتهایی که در حوزۀ ICT انجام میگیرد ارائۀ خدمات زیرساختی فناوری اطلاعات است.

در یک سال اخیر، بهبودهای کمّی و کیفی روی سرویسهای موجود انجام شده است. بهعنوان مثال، میتوان به مواردی نظیر توسعه و بهبود مرکز SOC در حوزۀ امنیت اطلاعات بهمنظور شناسایی و ممانعت از حملات سایبری، افزایش پهنای باند اینترنت، ایجاد قابلیت و زیرساختهای لازم جهت دسترسی از راه دور کاربران و راهبران به سرویسهای فناوری اطلاعات یا بهاصطلاح دورکاری در شرایط حال حاضر و توسعۀ سرویس ویدئوکنفرانسینگ جهت برگزاری جلسات درون و برونسازمانی بهصورت غیرحضوری اشاره کرد.

در خصوص پروژۀ شبکۀ فولاد که قرار بود در قالب SDN بازنگری شود، توضیح دهید.

ارائۀ سرویسهای جدید دو منشأ دارد: 1- نیاز واحدها (کشش بازار)؛ 2- روند تکنولوژی (فشار تکنولوژی).

مطالعۀ روند تکنولوژیها در حوزۀ IT نشان میدهد سرویسهای زیرساختی فناوری اطلاعات که عمدتا سختافزاری هستند به سمت مبتنی شدن بر نرمافزار یا software defined پیش میروند. تکنولوژی بهروز شبکههای IT در مقیاس شبکههای سازمانی و شهری، شبکههای SDN هستند. پس از بررسیها و مطالعات زیاد از سال گذشته، پروژۀ توسعه و ارتقای شبکۀ SDN تعریف و آغاز گردید که فاز نخست آن تا پایان سال جاری عملیاتی خواهد شد. این پروژه کلیۀ نیازهای آیندۀ حوزۀ IT فولاد مبارکه تا افق 1404 را رفع خواهد کرد. از طرفی با درایت مدیرعامل محترم شرکت، یک طرح بسیار کلان نیز در سال جاری به نام طرح تحول دیجیتال آغاز شده که این شبکۀ SDN بخشی از زیرساخت ارتباطی آن طرح نیز محسوب میگردد.

در واحد هوشمندسازی چه تغییرات ساختاری ایجاد شده است؟

جهان با انقلاب صنعتی چهارم روبهرو است که از سال 2010 آغاز شده است. بر این اساس واحد سیستمها و فناوری اطلاعات مطالعات مقدماتی خود را آغاز کرد و واحد هوشمندسازی در مجموعۀ سیستمها و فناوری اطلاعات تشکیل شد. در سال جاری، با پررنگتر شدن و جدیتر شدن بحث تحول دیجیتال، پیشنهاد ادغام فعالیتهای واحد سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری (DSS) و فعالیتهای واحد هوشمندسازی مطرح شده و در دست بررسی است.

در خصوص بحث امنیت سیستمهای فولاد مبارکه توضیح دهید.

 پاشنۀ آشیل سرویسهای فناوری اطلاعات، امنیت اطلاعات است. چنانچه این امنیت نقض شود، سرویسهای کسبوکار و فناوری اطلاعات دچار اختلال خواهد شد؛ بهویژه امروزه که جزءبهجزء فرایندهای کسبوکار به سرویسهای فناوری اطلاعات وابسته است. علاوه بر اقداماتی که قبلا توضیح داده شد، مثل توسعۀ مرکز SOC، یکی دیگر از اقدامات برای مقابله با تهدیدات سایبری، محدودسازی دسترسی به پورتهای USB سیستمهاست. البته پروژهای جدیدی در دست اجراست تا همکاران بتوانند از طریق فضای ابری، فایل موردنظر خود را از خارج از شبکۀ فولاد به داخل شبکه و برعکس انتقال دهند. در طول یک ماه حدود 12 هزار حمله سایبری داریم که خوشبختانه تا امروز هیچیک موفق نبوده است.

راهاندازی call center واحد پیشخوان خدمات، که همکاران میتوانند با شمارهگیری شمارهای سهرقمی، مشکلات خود را مطرح کنند، در چه وضعیتی است؟

 فولاد مبارکه همیشه از بهترین الگوهای روز دنیا برای پیادهسازی سیستمهای خود بهره برده است. در این زمینه استاندارد ایزو 20000 ISO استاندارد شناختهشدهای برای ارائۀ خدمات فناوری اطلاعات به شمار میرود و یکی از چارچوبهای پیادهسازی این استاندارد چارچوب  ITIL    است. در این زمینه، واحد پیشخوان خدمات، با این رویکرد که در خط مقدم پاسخگویی به نیازها و رفع مشکلات کاربران واحدی حاضر باشد، در دستور کار واحد فناوری اطلاعات قرار گرفت. با بهرهگیری از سرویس call center همکاران در هرجای شرکت برای طرح مسئله نیازی به گرفتن شمارههای متعدد نخواهند داشت. در آیندۀ بسیار نزدیک این پروژه به بهرهبرداری خواهد رسید.

در مبحث آموزش در حوزۀ IT چه اقداماتی انجام دادهاید؟

یکی از چالشهای حوزۀ IT بهروز بودن آن و رشد سریع تکنولوژی است. برای اینکه بتوانیم خودمان را آماده نگه داریم باید آموزش متناسب و متناظر با آن حوزه هم برای کاربران و هم برای راهبران حوزه IT صورت بگیرد تا بتوان از آن سرویس جدید استفادۀ بهینه کرد. آموزشهای موردنیاز هر واحد مطابق با پروتکلها و رویهها و فرایندهای سازمانی بهطور مستمر نیازسنجی میَگردد و با توجه به شرایط واحدها در برنامۀ آموزش قرار میگیرد و آموزشها ارائه میشود. ضمنا در شرایط حاضر از سرویس آموزش الکترونیکی و بهصورت غیرحضوری بهره گرفته میشود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 6 =