آرم شرکت ایریسا

مدیرعامل شرکت ایریسا گفت: دورۀ تربیت رهبران تحول دیجیتال یک دورۀ MBA فشردۀ یک‌ساله است و بر اساس آنچه به آن نیازمندیم بومی‌سازی شده و امیدواریم بتوانیم مسیر اجرایی این طرح را قدم‌به‌قدم جلو ببریم.

به گزارش ایراسین به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه، دکتر رسول سرائیان  در آئین افتتاحیۀ دورۀ آموزشی مدیریت ارشد تحول دیجیتال شرکت فولاد مبارکه به مسیر چهارسالۀ تحول دیجیتال در فولاد مبارکه اشاره کرد و گفت: مسیری را که برای طرح تحول دیجیتال تعریف کردهایم یک مسیر چندساله است که از سال 1399 شروع میشود و تا سال 1404 ادامه خواهد داشت. عنوانی که برای این طرح در نظر گرفته شده SMC است و مسیر آن کاملا مشخص شده است. باید بگویم تحول دیجیتال برای همۀ صنایع دیر و زود دارد، ولی سوختوسوز ندارد و گریزی از آن نیست. تحول دیجیتال در هر بخش و صنعت، نامی دارد؛ در بانکداری به بانکداری دیجیتال، در دانشگاه به دانشگاه نسل چهارم و... شناخته میشود و همه اینها بیانگر این است که فناوری دیجیتال همۀ صنایع و کسبوکارها را متحول خواهد کرد.

وی در ادامه به اولویت آموزش مدیران این طرح اشاره کرد و افزود: ما بر اساس سند رهنگاشتی که تنظیم شده در حال حرکتیم و در سال 1399 فرهنگسازی، نوآوری و آموزش نیروی انسانی یکی از اولویتهای اصلی ما در این سند است، زیرا تحول دیجیتال یک بال نرم دارد و یک بال سخت. بال نرم آن فرهنگ، ساختار سازمانی، رهبری و قابلیت سرمایۀ انسانی، و بال سخت آن تکنولوژیهای نوظهور است. طبیعتا حرکت این دو بال با همدیگر ما را موفق خواهد کرد و غفلت از هرکدام ما را از رسیدن به سرمنزل مقصود بازمیدارد. قلهای که همۀ ما باید به آن توجه کنیم تبدیل شدن فولاد مبارکه به یک شرکت هوشمند دیجیتال و یک کارخانۀ هوشمند در کلاس جهانی است و ما باید در سال 1404 به آن برسیم.

سرائیان به انتظار اصلی خود از افراد شرکتکننده در این دورۀ آموزشی اشاره کرد و گفت: در این دوره در مجموع 129 نفر از مدیران فولاد مبارکه، 25 نفر از شرکت ایریسا و 2 نفر از مدیران شرکت تاکبن حضور دارند و مهمترین انتظار از افرادی که در این دوره شرکت میکنند این است که نگاه خود را به مسئله و چالشهایی که با آن مواجهاند عوض کنند و این مهم قطعا بزرگترین موفقیتی است که میتوانیم در این دوره کسب کنیم. این دوره صرفا یک دورۀ نظری نیست و ما نیازمند تجارب عملی بر اساس فعالیتهای بینالمللی بودیم و این اتفاق برای اولین بار در کشور در حال رخ دادن است. کیفیت برگزاری حداکثری، بهرهگیری از اساتید مجرب و ممتاز داخلی و بینالمللی و ارائۀ محتوای بهروز و کاربردی بر اساس تجارب موفق بینالمللی برای این دوره در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت  ایریسا به خروجی اصلی تحول دیجیتال اشاره کرد و افزود: خروجی تحول دیجیتال این است که با هزینۀ کمتر، کیفیت و بهرهوری را افزایش دهیم و مدیران ما بتوانند با همین دارایی، محصولات متنوع در کلاس جهانی تولید کنند، وگرنه فولاد مبارکه در کشور حرف اول را میزند و نمیخواهد با کسی رقابت کند. چشمانداز این شرکت افق کلاس جهانی است و مدیران این کلاس باید در این نگاه تربیت شوند و این انتظار و توقع ماست؛ چراکه فولاد مبارکه الگوی کشور بوده و هست.

وی در ادامه به استارتآپهای برتر دنیا در حوزۀ فولاد اشاره کرد و گفت: این باور باید به وجود بیاید که استارتآپ فقط در فروشگاه مجازی و بلیتفروشی نیست. امروز در دنیا استارتآپهایی در صنعت فولاد شکل گرفتهاند که منجر به تحولات اساسی در این حوزه شدهاند. بهعنوان مثال، استارتآپی در بلژیک با هدف فراهم آوردن خدمات بلاکچین جهت ایجاد شفافیت در سوابق زنجیرۀ تأمین شرکتهای فولادی شکل گرفته یا استارتآپی در آمریکا توانسته پودرهای فلزی دستگاههای پرینت سهبعدی تولید کند. پس استارتآپها حتی میتوانند تولید داشته باشند و باید نگاهها را تغییر داد.

مدیرعامل شرکت ایریسا در خاتمه افزود: بدون تردید امروز فولاد مبارکه در یک نقطۀ عطف تاریخی قرار دارد که میتوان آن را به سمت بالا یا پایین هدایت کرد و موفقیت این مسیر به دست مدیران حاضر در این دوره است. پس به این دوره بهعنوان یک فرصت طلایی برای یادگیری و آشنا شدن با مفاهیم روز استفاده کنید و با توجه به اینکه این مفاهیم برای اولین بار در کشور مطرح میشود، باید بدانید شرکت و پیمانکاری برای اجرای این طرح تحول وجود ندارد؛ بنابراین باید بتوانیم شرکتهای زیادی را تربیت و با خودمان همراه کنیم. باید با صبر، تدبیر و تأمل این طرح را پیش ببریم تا بتوانیم نتایج آن را در عمل ببینیم.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 0 =