نقوی

معاون تکنولوژی فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه پیشران صنعت کشور در حوزۀ اقتصاد نسل چهارم است.

به گزارش ایراسین به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه، سید مهدی نقوی در آیین نخستین دورۀ تربیت رهبران تحول دیجیتال شرکت فولاد مبارکه گفت: در سال جاری ایران توانست رتبۀ دهم فولاد دنیا را کسب کند. اگر دقت کنیم میبینیم کشورهایی که در این رتبهبندی قبل از ایران هستند، یعنی کشورهای چین، ژاپن، هند، آمریکا، کره و آلمان که رتبههای تکرقمی تولید فولاد را کسب کردهاند، همراستا با اقتصاد نسل چهارم و حوزۀ تحول دیجیتال حرکت کرده و توانستهاند در این زمینه به شاخصهای مهمی دست پیدا کنند و برای فضای مهآلود آینده گامهای محکمتری بردارند.

مهدی نقوی در ادامه به جایگاه ایران در شاخصهای دیگر پرداخت و گفت: کشور ما در سال 2018 در زمینۀ تولید مقالات رتبه 15 دنیا را به دست آورد و در تولید فولاد در جایگاه دهم قرار گرفت؛ اما در شاخص جهانی نوآوری در جایگاه 69 و در زمینۀ صادرات مبتنی بر فناوری در جایگاه 89 جهان ایستاد. همچنین در شاخص فضای کسبوکار به رتبۀ 133 و در فناوری اطلاعات به رتبۀ 79 بسنده کرد. این رتبهها یک تصویر کلی به ما میدهد که در کدام حوزهها باید بیشتر کار کنیم و دیگر کشورها به کدام سمت حرکت میکنند.

معاون تکنولوژی فولاد مبارکه همچنین به مطالعات صورتگرفته دربارۀ کشورهای پیشرو در صنعت فولاد اشاره کرد و افزود: فولاد مبارکه برای اینکه بتواند در آینده جایگاه ایران را در دنیا حفظ کند، گزیری ندارد جز اینکه همگام یا جلوتر از رقبای خود در زمینۀ تولید فولاد حرکت کند. بر اساس مطالعات صورتگرفته یکی از مهمترین حوزههای حرکتی کشورهای پیشرو در تولید فولاد، حرکت به سمت دیجیتال کردن و هوشمند کردن سیستمهای ارزیابی شد. بنابراین از سال گذشته، بر مبنای این تفکر که فولاد مبارکه باید فولاد مبارکۀ نسل چهارم باشد، شاخصهایی در چهار حوزه تعریف شد که عبارتاند از: 1- حوزۀ بهبود و توسعۀ محصول؛ 2- حوزۀ بهبود و توسعۀ فرایند؛ 3- حوزۀ هوشمندسازی یا تحول دیجیتال؛ 4- حوزۀ اقتصاد چرخشی. در ادامه برای هرکدام از این حوزهها استراتژی مشخصی طراحی شد تا توسعهای همهجانبه در فولاد مبارکه ایجاد کنیم.

وی در ادامه به حوزۀ هوشمندسازی یا تحول دیجیتال پرداخت و گفت: در زمیــــنۀ طــــرح تحـــول دیجـــیتال، بر اســاس دســـتور مهندس عظیمیان مدیرعامل شرکت و با همکاری مدیرعامل شرکت ایریسا، رهنگاشتی در این زمینه تنظیم شد که مسیر فولاد مبارکه را تا سال 1404 مشخص میکند. در این زمینه با معاونت وزارت صمت هم گفتوگو شد تا فولاد مبارکه بهعنوان پیشران صنعت ایران، فرایند فناور شدن در حوزۀ اقتصاد دیجیتال را به عهده بگیرد و اجرا کند تا دیگر صنایع از نتایج آن استفاده کنند.

نقوی به اقدامات صورتگرفته در زمینۀ طرح تحول دیجیتال اشاره کرد و گفت: امکانات و فرصتهای کشور برای تحقق طرح تحول دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت و مرکز تحول دیجیتال در دانشگاه تهران برای جذب شرکتهای نوآور    و    استارتآپ افتتاح شد. بررسی بعدی، بررسی بلوغ سازمانی برای انجام این حرکت در فولاد مبارکه بود. نتایج حاصل از این بررسیها این بود که باید تصویری از آیندۀ اقتصاد دیجیتال برای مدیران و رهبران فولاد مبارکه و افرادی که با این موضوع درگیرند ساخته شود تا بتوانیم دربارۀ این تصویر همفکری کنیم و مسیر حرکت را راحتتر بسازیم. پیرو این موضوع، آنچه امروز شروع خواهد شد آموزش مدیران این طرح در قالب دورۀ آموزشی مدیریت ارشد تحول دیجیتال است که در بهترین شکل ممکن برگزار میشود و امیدواریم با این آموزش و تکرار این آموزشها آن را به فرهنگی تبدیل کنیم که منتظریم ایران و فولاد مبارکه به آن دست یابد.

معاون تکنولوژی فولاد مبارکه در خاتمه به شیوۀ آموزش بر خط در این دورۀ آموزشی اشاره کرد و گفت: اگر این آموزش قرار بود به شیوۀ قدیم برگزار شود، ما حرفی از تحول دیجیتال نزده بودیم و اگر قرار است متحول شویم، باید از همینجا شروع کنیم و آموزش برخط داشته باشیم. خوشبختانه یا متأسفانه بهدلیل شیوع کرونا در مسیری قرار گرفتیم که بتوانیم سریعتر با مفاهیم جدید آشنا شویم.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 9 =