شرکت فولاد مبارکه

علی‌رغم شیوع ویروس کرونا و تأثیر آن بر تمامی عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و...کشور، در شرکت فولاد مبارکه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی سازمان بهداشت جهانی و همچنین با در نظر گرفتن دستورالعمل‌هایی که از سوی ستاد بحران کرونای کشور و شرکت فولاد مبارکه صادر شده، نه‌تنها به تولید، بلکه به سایر فعالیت‌ها ازجمله آموزش و توسعۀ منابع انسانی نیز خللی وارد نشده و ارتقای دانش کارکنان و خانواده‌ها با قوت ادامه یافته است.

به گزارش ایراسین به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه، ابراهیم کاظمی، مدیر آموزش و توسعۀ منابع انسانی در خصوص اهم اقدامات انجامشده در 4 ماه اول سال 99، چنین اظهار کرد: باید گفت نظر به مأموریت این واحد مبنی بر توانمندسازی و توسعۀ کارکنان و لزوم تداوم اجرای برنامههای آموزشی، محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کووید 19، نهتنها برای مجموعۀ آموزش عامل بازدارنده نبوده، بلکه یک فرصت تلقی شده و از ظرفیتهای موجود در این واحد و نیز تأمینکنندگان توانمند به نحو شایسته استفاده شده است.

همایون کرد، رئیس ارزیابی و توسعۀ شایستگی

برنامۀ جامع توسعۀ رهبران و سرمایههای مدیریتی شرکت (LDP) با هدف استقرار سیستم یکپارچۀ توسعۀ رهبران، تقویت انگیزۀ یادگیری و یاددهی مدیران و بهبود عملکرد فعلی مدیران و سرپرستان شرکت طراحی شده است. مدل LDP در قالب سه برنامۀ کلی تنظیم شده است: 1- برنامۀ توسعۀ فردی؛ 2- توسعۀ تفکر و نگرش جمعی؛ 3- دانش مدیریت کسبوکار.

 بهمنظور اجرای برنامههای سهگانۀ رهبری، قراردادهایی با دانشگاهها و مؤسسات بینالمللی در حال انعقاد است. نخستین برنامه مربوط به دوره ششماهۀ مهارتهای مربیگری (coaching)   است که یکی از نیازهای آموزشی در برنامۀ توسعۀ تفکر و نگرش جمعی شمرده میشود. این دوره به همت آکادمی کوچینگ فارسیزبانان FCA بهعنوان مؤسسۀ تأییدشدۀ فدراسیون بینالمللی کوچینگ ICF   اجرا میگردد. هدف اصلی این دوره تقویت رفتار حرفهای و منش مدیران از طریق یادگیری مهارتهای مربیگری است و امید است با مشارکت حداکثری مدیران و رؤسای سازمان به اهداف ارزشمند توسعۀ رهبری در شرکت فولاد مبارکه  دست یابیم.

مهدی دهقان رئیس بهبود عملکرد و برنامهریزی آموزش

در سال آموزشی 1400- 1399، تغییرات زیر با هدف ارتقای کیفیت، اثربخشی و چابکی در اجرای دورههای آموزشی صورت گرفته است:

- سال آموزشی در چهار فصل، از ابتدای تابستان ۹۹ تا انتهای بهار ۱۴۰۰، در نظر گرفته شده است.

- نیازهای آموزشی قبل از شروع هر فصل، به همت تسهیلگران محترم در سیستم ثبت و پس از طی شدن مراحل پایش و ارزیابی مدرس (توسط کارگروههای آموزش) در بانک نیازسنجی فصل مذکور قرار میگیرد.

- سهمیۀ نیازهای آموزشی هر واحد در سال، براساس شاخصهای تعداد نفرات واحد، تنوع پستهای واحد، ضریب نزدیکی به خط تولید، ضریب حضور کارکنان در دورهها و تعداد نیازهای ثبتشده در سال قبل، با هدف کاهش حجم دورهها نسبت به سال قبل تعیین شده است. این سهمیۀ سالانه براساس ظرفیت اجرای دورهها در چهار فصل توزیع میشود.

- ازآنجاکه برای ارتقای اثربخشی آموزشها لازم است طراحی دورهها براساس انتظارات واحدها و نیازهای آموزشی آنها انجام شود، ثبت اهداف عملکردی به شکل کامل و تفصیلی، برای دورههای مهم و کاربردی توسط تسهیلگران آموزش الزامی است.

- یکی دیگر از اقدامات جدید در سال جاری شناسایی شیوۀ یادگیری اثربخش کارکنان با استفاده از مدل VARK بوده است. با هدف ایجاد تعادل در استفاده از شیوههای متنوع آموزشی، اقدام به توزیع پرسشنامۀ سبک یادگیری VARK کردیم که بهواسطۀ نتایج آن، سبک یادگیری کارکنان شناسایی میشود و این امر به تسهیل فرایند یادگیری و مؤثرتر شدن آموزشها میانجامد.

غلامرضا کمالی، رئیس اجرای آموزش

در سالهای قبل، واحد آموزش و توسعۀ منابع انسانی، با شیوۀ غالب آموزش حضوری، نیازهای آموزشی شرکت را پاسخ داده است. در سال جاری، با توجه به شیوع بیماری کرونا و نبود امکان برگزاری دورههای آموزشی حضوری، قسمت اجرایی آموزش از اردیبهشت ماه سال جاری، جهت برنامهریزی و اجرای کلاسهای مجازی اقداماتی به این شرح  انجام داده است: 1-تهیه و اطلاعرسانی دستورالعمل آموزش مجازی شرکت؛  2-ایجاد ظرفیتهای جدید در مؤسسات طرف قرارداد جهت برگزاری کلاسهای آنلاین؛ 3- شناسایی مؤسسات فعال در زمینۀ آموزش مجازی و همکاری با آنها؛ 4-بهروزرسانی سیستم مدیریت آموزش متناسب با نیازهای جدید آموزش مجازی؛ 5- توانمندسازی کارکنان واحد آموزش جهت پیادهسازی و جاریسازی آموزشهای مجازی؛ 6- اطلاعرسانی به فراگیران دورههای مجازی در قالب گروههای شبکههای اجتماعی؛ 7-برگزاری وبینار آموزشی روشهای تدریس دورههای آنلاین با هدف توانمندسازی مدرسان در زمینۀ رویکرد جدید آموزش؛ 8-تهیۀ محتواهای آفلاین برخی از دورههای نیازسنجیشده در قالب فیلم و موشنگرافی؛ 9-طراحی و راهاندازی پلتفرم آموزش آنلاین فولاد با نرمافزار ادوبی کانکت با همکاری واحد ITS؛ 10-ارتقای سختافزار و بهروزرسانی سامانۀ یادگیری الکترونیکی شرکت؛ 11-برگزاری دورۀ آموزشی مجازی پیشگیری از کرونا برای تمامی پرسنل شاغل، بازنشسته و پیمانکار شرکت؛ 12-برنامهریزی وبینار آموزشی مدیریت بر خویشتن جهت کمیتۀ مدیریت؛ 13-برگزاری بیش از 80 دورۀ آموزشی مجازی برای بیش از 2 هزار نفر از کارکنان تا اواسط تیرماه؛ 14-برگزاری آزمون پایان دوره برای کلیۀ دورههای مجازی اجراشده؛ 15- طراحی و برنامهریزی آموزش مجازی زبان انگلیسی با محتوای جدید و تعیین سطح فراگیران؛ 16- برگزاری وبینار آشنایی با روشهای یادگیری زبان انگلیسی؛ 17- ایجاد امکان تقویت مهارت زبان انگلیسی از طریق آموزش و پشتیبانی تلفنی؛ 18-برنامهریزی بیش از 170 دورۀ آموزش مجازی آنلاین و آفلاین تاکنون.

محجوب سلطانیان، رئیس ارزیابی اثربخشی و بهبود استانداردهای آموزش

 با توجه به شیوع ویروس کووید 19 و احتمال بروز آسیبهای روانشناختی، امکان دریافت خدمات مشاورۀ آنلاین و تلفنی برای تمامی همکاران و خانوادههای آنان در مراکز مشاورۀ طرف قرارداد شرکت فراهم شده است. همچنین بهمنظور بهرهمندی از آموزشهای خانواده، در حال فراهم کردن امکان اجرای طرح مسیر خوب زندگی بهصورت آنلاین هستیم.

در بخش پایانی این گفتوگو، ابراهیم کاظمی مدیر آموزش و توسعۀ منابع انسانی، ضمن تشکر از تیم آموزش و توسعۀ منابع انسانی که در این شرایط توانستند مسیر توسعۀ کارکنان را هموار سازند و اجازه ندادند فرایند آموزش و توسعۀ کارکنان متوقف شود، بر اهمیت و لزوم همکاری کارکنان و مدیران واحدها برای مشارکت فعالانه و منظم در دورههای آموزشی تعریفشده تأکید کرد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =