نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی در روز قرمز اصفهان عکس:مجتبی جهان بخش

با فراگیری موج چهارم کرونا، شهر اصفهان هم به رنگ قرمز و وضعیت هشدار رسید. نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی یکی از ضرورتی ترین اقدامات شهروندان در این روزها است اما نحوه رعایت این پروتکل ها در سطح شهر به شدت نگران کننده است.