جلسه کنترل مدیریت

معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه اصفهان از تشریح برنامه های این شرکت در کمیته کنترل مدیریت ایمیدرو خبر داد و در این خصوص اظهار کرد: در سال جاری سازمان ایمیدرو برای شرکتهای تابعه خود و شرکت‌هایی که سهامدار آن است جلسه ای با عنوان جلسۀ کنترل مدیریت برگزار می‌کند.

به گزارش ایراسین به نقل از روابط عمومی فولادمبارکه، سید مهدی نقوی با بیان اینکه در این جلسات که هر سه ماه یکبار برگزار میشود، عملکرد شرکتها بررسی میگردد، گفت: در ماه جاری، دومین جلسۀ گروه فولاد مبارکۀ اصفهان برگزار و در آن گزارشی از عملکرد ششماهۀ این گروه شامل شرکتهای فولاد مبارکه، فولاد هرمزگان، فولاد امیرکبیرکاشان، ورق خودرو چهارمحال، فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری و صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان ارائه میشود.

معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه افزود: موضوعات مختلفی در خصوص عملکرد شرکتها در این جلسه ارائه میشود که طبیعتا تولید فولاد خام در گروه فولاد مبارکه اولین موضوع است و تولید شرکتهای فولاد مبارکه، مجتمع فولاد سبا و فولاد هرمزگان را شامل میشود.

نقوی تصریح کرد: برنامۀ گروه  فولاد مبارکه، در زمینۀ تولید فولاد خام در سال ۹۹ رسیدن به عدد ۹ میلیون و ۴۵۰ هزار تن فولاد خام است که جهش قابلتوجهی نسبت به سال گذشته خواهد داشت.

معاون تکنولوژی فولاد مبارکه با اشاره به اینکه گزارش ارائهشده به کمیتۀ مدیریت تفکیکشده است، افزود: گزارش اول گروه فولاد مبارکه در خصوص تولیدات فولاد مبارکه و مجتمع فولاد سبا بوده است؛ به این ترتیب که میزان تولید تختال این دو شرکت در ششماهۀ اول سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۷ درصدی داشته است.

وی در خصوص عملکرد فروش فولاد مبارکه در ششماهۀ نخست امسال نیز گفت: محصولات گرم ۲ درصد، محصولات سرد ۹ درصد، محصولات پوششدار ۸ درصد، تختال ۲۲۴ درصد و درمجموع فروش محصولات در بازار داخلی۱۴ درصد افزایش داشته است.

نقوی همچنین دربارۀ عملکرد فروش صادراتی شرکت فولاد مبارکه گفت: با توجه به سیاست اعلامشده از سوی وزارت صمت در ماههای اول مبنی بر تأمین حداکثری بازار داخلی، شاهد کاهش ۶۲ درصدی صادرات محصولات نسبت به سال گذشته بودهایم.

معاون تکنولوژی فولاد مبارکه ارزش بازار فولاد مبارکه را بالغبر ۳۷۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سود هر سهم تقریبا ۷۱۵ ریال پیشبینی شده و امید میرود بتوانیم آن را محقق سازیم.

به گفتۀ وی، در جلسۀ کنترل مدیریت، صورتهای مالی و نسبتهای مختلف مالی بررسی شد و بر این اساس نسبتهای نقدینگی، اهرمی و سودآوری در شرایط مناسبی طی ششماهه اول سال قرار گرفتند.

 معاون تکنولوژی فولاد مبارکه با بیان اینکه یکی دیگر از موارد مطرحشده در این جلسه، درخصوص سود سال جاری بوده، اظهار کرد: علیرغم اینکه هزینههای عملیاتی و بهای تمامشدۀ محصولات فولاد مبارکه بهدلیل افزایش قیمتها رشد زیادی داشته، اما سود فولاد مبارکه در نیمۀ نخست امسال نسبت به ششماهۀ نخست سال قبل با رشد قابل قبولی همراه بوده است.

نقوی در خصوص پروژههای توسعهای فولاد مبارکه گفت: پروژههای توسعهای فولاد مبارکه برای سال جاری شامل پروژۀ نورد گرم ۲، فولادسازی سفیددشت، راهاندازی الکترود اردکان و فولادسازی اندیمشک است و در کنار این موارد، پروژههای دیگری همچون پروژۀ ۱۰ میلیون تنی خلیجفارس و ۱۰ میلیون تنی چابهار نیز در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: در ماه گذشته اقدامات بسیار مهمی در قالب بازار سرمایه انجام دادیم تا بتوانیم از سهامداران حمایت کنیم، اقداماتی همچون گرفتن مجوز خرید سهام خزانه با عددی بالغبر ۴ هزار میلیارد تومان که مصوبۀ آن دریافت و بخشی از آن انجامشده و ایجاد صندوق اختصاصی بازارگردانی سهام گروه فولاد مبارکه و گرفتن مجوز برای آن. همچنین حمایت از سهام موجود در پرتفو فولاد مبارکه که در ماه گذشته انجام شد، از جمله اقدامات فولاد مبارکه در این بخش بوده است.

نقوی دربارۀ اقدامات انجامشده برای تحقیق و توسعۀ این گروه بزرگ فولادسازی گفت: بودجۀ در نظر گرفتهشده برای این بخش ۷ برابر نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده که رقم چشمگیری است و توانستیم آن را محقق سازیم.

وی افزود: تا به امروز تقریبا ۱۲۲۰ پروژۀ تحقیقاتی را از طریق دانشگاهها و مراکز پژوهشی به انجام رساندهایم و همچنین اقدامات اصلی برای تغییر رویکرد پژوهشکدۀ فولاد جهت طراحی محصولات فولادی فولاد مبارکه و شبکهسازی را با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان و پژوهشکدۀ فولاد انجام دادهایم.

نقوی ادامه داد: همچنین سند تحقیق و توسعه نیز با رویکرد نوآوری مورد بازنگری قرار گرفته و قراردادی نیز با دانشگاه تهران منعقد کردهایم که در راستای حمایت از رسالههای دکتری و سوق دادن آنها بهسوی پروژههای مسئلهمحور فولاد مبارکه بوده است.

به گفتۀ معاون تکنولوژی فولاد مبارکه، تأسیس مرکز نوآوری گروه فولاد مبارکه در دستور کار بوده و امید میرود در هفتۀ آینده شروع شود. همچنین تأسیس مرکز نوآوری تحول دیجیتال نیز در پارک علم و فناوری در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: قرار بر این است که در سال جاری، حداقل ۱۲۰۰ متریال کد استراتژیک و پیچیده را برای اولین بار بومیسازی کنیم. البته فولاد مبارکه در سال ۹۸ توانسته ۱۴۸۶ قطعه را بومیسازی کند و در سال جاری نیز نهضت بومیسازی ادامه پیدا خواهد کرد. گفتنی است در سال گذشته ۱۶۰۰ میلیارد تومان از طریق بومیسازی صرفهجویی کردیم. در ششماهۀ اول سال ۹۹ نیز توانستیم ۸۲۰ قطعه را بومیسازی کنیم که در مقایسه با قطعات بومیسازیشده در مدت مشابه سال گذشته، یعنی۵۲۰ قطعه، عملکرد مناسبی است.

به گفتۀ نقوی، مجموعۀ گزارشهای ذکرشده در خصوص فولاد مبارکه بوده، اما دربارۀ دیگر زیرمجموعههای این گروه بزرگ نیز میتوان گفت که در فولاد هرمزگان 3.2 درصد افزایش تولید در آهن اسفنجی ثبت شده و عملکرد فروش داخلی این شرکت نیز مناسب بوده است.

وی افزود: قیمت تمامشدۀ محصولات در فولاد هرمزگان نیز افزایش داشته، با این وجود نسبتهای مالی بسیار مناسبی در شرکت فولاد هرمزگان ثبتشده و توانسته به میزان سودآوری موردنظر خود برسد.

معاون تکنولوژی فولاد مبارکه ادامه داد: در فولاد هرمزگان افزایش ظرفیت تولید فولاد از 1.5 به ۲ میلیون تن و واحد تولیدی نورد عریض برای برنامۀ توسعهای آن در نظر گرفته شده است. همچنین با دانشگاههای منطقه نیز همکاری و همراهی قابل قبولی صورت گرفته که از آن جمله میتوان به برگزاری نخستین دورۀ کنفرانس ریختهگری اشاره کرد. بهطور طبیعی در این شرکت نیز مباحث بومیسازی بهصورت جدی در حال اجراست و تقریبا ۶۳ درصد تجهیزاتِ خریداریشده ساخت داخل بوده و میزان صرفهجویی ارزی 1.5 میلیون دلاری برای این شرکت حاصل شده است.

وی درخصوص شرکت فولاد سنگان نیز گفت: بعد از راهاندازی خط تولید این شرکت، به ارقام بسیار خوبی رسیدهایم؛ به این ترتیب که در ششماهۀ اول سال ۹۹، تولید گندله نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است. همچنین در دیگر محصولات تولیدی این شرکت نیز شاهد رشد قابلتوجهی بودهایم که در ردهبندی استاندارد است و نشان از عملکرد خوب این شرکت دارد.

نقوی افزود: طبق برآورد انجامشده در فولاد سنگان با وجود اینکه قیمت تمامشدۀ محصول نیز افزایش یافته، سود خالص آن در حدود ۶ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش پیدا کرده و پروژههای توسعهای برای این شرکت تعریف شده است.

به گفتۀ وی، واحد تحقیق و توسعۀ فولاد سنگان نیز راهاندازی شده تا به همراه واحد بومیسازی در راستای فرایندهای تعریفشده در گروه فولاد مبارکه اقدام کنند.

وی در خصوص آخرین وضعیت شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری نیز گفت: آهن اسفنجی تولیدشده در این شرکت طی مدت ششماهۀ نخست امسال با رشد ۱۳ درصدی همراه شده و امیدواریم فولادسازی این شرکت را در سال آینده راهاندازی کنیم.

معاون تکنولوژی فولاد مبارکه ادامه داد: در شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری نیز بومیسازی موردتوجه قرار گرفته و شرایط بسیار مناسبی داشته است.

نقوی در خصوص آخرین وضعیت فولاد امیرکبیر کاشان نیز گفت: شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در ابتدای سال درگیر موضوع شیوع کرونا شد و در فروردین ماه امسال عملا تولید نداشت، با وجود این، تولید اسیدشویی آن 3 درصد افزایش یافته و فرایند آنیلینگ این شرکت تقریبا 2 برابر شده است.

وی افزود: تولید ورقهای گالوانیزۀ فولاد امیرکبیر کاشان در ششماهۀ اول امسال کاهش پیدا کرده و امید میرود در ششماهۀ دوم 99 این کاهش تولید جبران شود.

به گفتۀ وی، امیرکبیر کاشان در زمینۀ فروش طی ششماهۀ نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۵ درصدی داشته، اما متأسفانه صادرات آن کاهشی بوده است. همچنین ارزش بازار سهام این شرکت روند صعودی داشته است.

نقوی افزود: پروژههای توسعۀ تعریفشده برای این شرکت شامل افزایش ظرفیت تولید خط اسیدشویی به ۵۰۰ هزار تن، ایجاد خط جدید نورد سرد و کارگاه غلتک جدید است که در ماه گذشته کلنگزنی این طرحها صورت گرفته است.

به گفتۀ وی، توسعۀ بومیسازی نیز در این شرکت فولادی، رشد ۴۲ درصدی در صرفهجویی ارزی داشته است.

وی در ادامه به آخرین وضعیت شرکت ورق خودرو نیز اشاره کرد و گفت: تولید این شرکت در اوایل سال جدید به دلیل شیوع کرونا کاهش ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشته و برنامه داریم در شش ماه دوم آن را جبران کنیم. با این وجود، فروش داخلی این شرکت افزایش داشته و متناسب با آن فروش خارجی آن بسیار کم شده است.

به گفتۀ وی، نسبتهای مالی این شرکت نیز قابلقبول نیست و با توجه به مأموریت این شرکت پروژههای توسعهای برای بهبود کیفیت محصولات آن تعریف شده و در حال اجراست.

وی گفت: در این کمیته چالشهای گروه فولاد مبارکه مطرح شد و اولین مورد آن تفاوت معنیدار قیمت محصولات شرکت فولاد مبارکه با بازار آزاد است که سود حاصل از آن به دلالان میرسد. این در حالی است که تلاش فولاد مبارکه بر این است که محصولات خود را تنها به تولیدکنندگان ارائه کند.

نقوی ادامه داد: چالش دوم در خصوص تأمین سنگآهن موردنیاز شرکت و سومین چالش مطرحشده دربارۀ زیرساختهای رشدنیافتۀ ایران بود؛ چراکه ما برای افزایش تولید و تحقق چشمانداز صنعت فولاد به مواردی مانند خطوط حملونقل ریلی، جاده و اسکلههای متعدد و متناسب با شرایط فولاد نیاز داریم. همچنین تحریمهای خارجی و قوانین و مقررات دستوپاگیر داخلی نیز از دیگر موارد مطرح شده بود.

به گفتۀ معاون تکنولوژی فولاد مبارکه، در پایان تعدادی از درخواستهای فولاد مبارکه در این جلسه مطرح شد که ازجمله میتوان به نحوۀ قیمتگذاری محصولات، رفع موانع جهت افزایش صادرات برای تأمین ارز کشور و تصویب اجرای نورد گرم ۲ فولاد مبارکه اشاره کرد.

وی در پایان گفت: انتظار میرود هیئت نظارت بر قانون، استفادۀ حداکثری از  توان داخلی این پروژه را تأیید و همچنین دستگاههای ذیربط تمهیدات مناسب برای ثبت سفارش و ترخیص کالای موردنیاز فولاد مبارکه را اتخاذ کنند.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =